De small print

Algemene Voorwaarden

Welkom bij de kleine lettertjes van onze website. Omdat we bij We are Now met verschillende zaken bezig zijn maar het toch een beetje overzichtelijk willen houden, hebben we ook verschillende Algemene Voorwaarden. Deze Voorwaarden, zijn hiernaast na te lezen en zijn allemaal gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam. Tevens zijn ze hieronder in PDF vorm te downloaden.

WEBSHOP

//ARTIKEL 01
DEFINITIES
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1 Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;
1.2 Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
1.3 Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
1.4 Dag: kalenderdag;
1.5 Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
1.6 Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
1.7 Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
1.8 Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand (ook retourneren genoemd op de website en Algemene Voorwaarden);
1.9 Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
1.10 Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
1.11 Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping. Bijlage hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de consument ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft;
1.12 Techniek voor communicatie op afstand:
middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

//ARTIKEL 02
IDENTITEIT VAN DE ONDERNEMER
Naam organisatie: We are Now V.O.F.
Bezoekadres: Zwaanshals 290, 3035 KN Rotterdam
Telefoonnummer: 010-3414252
E-mailadres: hello@visit-now.nl
KvK nummer: 680.32.900
BTW nummer: NL.8572.73.620.B01

//ARTIKEL 03
TOEPASSELIJKHEID
3.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument. En gelden enkel en alleen op verkopen via de webshop (www.visit-now.nl). Dus niet op verkoop van originele kunstwerken.
3.2 Voordat de overeenkomst op afstand word gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3.3 Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennis genomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
3.4 Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
3.5 De Algemene Voorwaarden hierin beschreven gelden niet voor de verhuur en/of verkoop van originele kunstwerken van We are Now. Tevens gelden deze Algemene Voorwaarden niet voor de In House Production, bekijk hiervoor de We are Now -Algemene Voorwaarden – In House Production.
3.6 De Algemene Voorwaarden voor de verhuur en/of verkoop van kunstwerken is te vinden op de website www.visit-now.nl
3.7 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 680.32.900. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.

//ARTIKEL 04
HET AANBOD
4.1 Indien een aanbod een beperkte geldigheids-duur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
4.2 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
4.3 Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

//ARTIKEL 05
DE OVEREENKOMST
5.1 De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
5.2 Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
5.3 Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
5.4 De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5.5 De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
d. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
f. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.

//ARTIKEL 06
HERROEPINGSRECHT
Bij producten uit de webshop:
6.1 De consument kan een overeenkomst, met betrekking tot de aankoop van een product, gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
6.2 De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
a. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
b. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
c. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen. Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:
6.3 De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
6.4 De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst. Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:
6.5 Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.

//ARTIKEL 07
VERPLICHTINGEN VAN DE CONSUMENT TIJDENS DE BEDENKTIJD
7.1 Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. Een uitzondering zijn de gelimiteerde en ongelimiteerde prints. Deze dienen zonder schade geretourneerd te worden.
7.2 De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
7.3 De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

//ARTIKEL 08
UITOEFENING VAN HET HERROEPINGSRECHT DOOR DE CONSUMENT EN KOSTEN DAARVAN
8.1 Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer te verzenden.
8.2 Zo snel mogelijk, maar binnen 7 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzend-termijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
8.3 De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
8.4 Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
8.5 De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen. Zie 9.2.

//ARTIKEL 09
VERPLICHTINGEN VAN DE ONDERNEMER BIJ HERROEPING
9.1 Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
9.2 De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
9.3 De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
9.4 Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen, maar enkel de goedkoopste levering te vergoeden.

//ARTIKEL 10
UITSLUITING HERROEPING
De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:
10.1 Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
10.2 Diensten overeenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
b. de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
10.3 Pakketreizen als bedoeld in artikel 7:500 BW en overeenkomsten van personenvervoer;
10.4 Dienstenovereenkomsten voor terbeschik-kingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuur diensten en catering;
10.5 Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een be-paalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien;
10.6 Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
10.7 Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
10.8 Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
10.9 Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
10.10 Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
10.11 Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
10.12 Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;
10.13 De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:
a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
b. de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.
10.14 Gelimiteerde en ongelimiteerde prints, zoals beschreven in lid 7.1 Herroeping van producten kan schriftelijk (bijlage I) of via de website visit-now.nl/retourneren

//ARTIKEL 11
DE PRIJS
11.1 Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
11.2 In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
11.3 In afwijking van lid 11.1 producten waarvan de ondernemer leverancier is. Als de leverancier de prijs verhoogd, zal ondernemer deze prijzen doorvoeren in de webshop.
11.4 Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
11.5 Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
11.5 Tijdelijke prijsverlagingen (‘sale’ en/of ‘actie’) gelden alleen voor de periode genoemd, of dat ze online staan. Consument kan geen prijsverlaging eisen na afloop van ‘sale’ en/of ‘actie’.
11.6 De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

//ARTIKEL 12
NAKOMING OVEREENKOMST EN EXTRA GARANTIE
12.1 De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
12.2 Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
12.3 Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

//ARTIKEL 13
LEVERING EN UITVOERING
13.1 De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
13.2 Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
13.3 Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
13.4 Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
13.5 Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
13.6 Producten worden standaard verzonden op woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag tenzij anders is aangegeven.

//ARTIKEL 14
DUURTRANSACTIES: OPZEGGING, VERLENGING EN DUUR
Opzegging:
14.1 De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (abonnement) (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand. Dit is niet van toepassing op verkoop van producten.
14.2 De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
14.3 De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
– te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
– tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
– altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.
14.4 Met uitzondering zie Algemene Voorwaarden betreffende huur en koop van kunstwerken.
Verlenging:
14.5 Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
14.6 In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
14.7 Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. De opzegtermijn is ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
14.8 Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.
14.9 Met uitzondering zie Algemene Voorwaarden betreffende huur en koop van kunstwerken.
Duur:
14.10 Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.
14.11 Met uitzondering zie Algemene Voorwaarden betreffende huur en koop van kunstwerken.

//ARTIKEL 15
BETALING
15.1 Betaling op de webshop gaat onder andere via
IDEAL. Met IDEAL kunt u vertrouwd, veilig gemakkelijk uw online aankopen afrekenen. iDEAL is het systeem dat u direct koppelt aan uw internetbankierprogramma bij een online aankoop. Om gebruik te maken van iDEAL hoeft u zich niet te registreren, bestanden te downloaden of een account aan te maken. Maakt u gebruik van internetbankieren bij ING, ABN AMRO, Fortis, Postbank, Rabobank of SNS Bank dan kunt u direct met iDEAL betalen. U rekent dan snel en gemakkelijk af in de vertrouwde internetbetaal-omgeving van uw eigen bank. Betalen zoals u eigenlijk al gewend bent.
15.2 We Are Now doet zijn uiterste best om te zorgen voor een veilige webomgeving.
15.3 Het is niet mogelijk om achteraf te betalen of op rekening.
15.4 Het is mogelijk om op factuur te betalen. Het product zal dan verstuurd worden nadat de factuur is voldaan.

//ARTIKEL 16
KLACHTENREGELING
16.1 De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
16.2 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.
16.3 Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
16.4 De consument dient de ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

//ARTIKEL 17
GESCHILLEN
17.1 Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

//ARTIKEL 18
AANVULLENDE OF AFWIJKENDE BEPALINGEN
18.1 Originele kunstwerken, beelden, producten e.d. die niet op de webshop (visit-now.nl/design) staan vermeld, maar onder ‘Art’ (visit-now.nl/art) vallen niet onder de Algemene Voorwaarden Webshop – We are Now, maar onder de Algemene Voorwaarden Kunstwerken – We are Now. De originele kunstwerken, beelden, producten e.d. vermeld onder ‘Art’ zijn niet direct te koop via de webshop.
18.2 Levering van producten, besteld via de webshop, worden normaliter verzonden binnen 3 werkdagen. Tenzij een product nabesteld moet worden bij leverancier. (Alleen op woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag worden producten verzonden).
18.3 Kortingen en/of acties van concurrenten of leveranciers zijn niet toepasbaar op producten uit de webshop van We are Now. Kortingen en/of acties van We are Now zijn niet toepasbaar op producten van concurrenten of leveranciers.
18.4 Producten die verkocht worden in de webshop, worden ook verkocht in de fysieke winkel op het adres: Zwaanshals 290, 3035KN Rotterdam. Indien een product niet meer voorradig is, laat ondernemer dit direct weten. Ondernemer biedt een andere oplossing of product aan, of de consument ontvangt zijn betaling retour.

KUNSTWERKEN

//ARTIKEL 01
DEFINITIE
1.1 Het Kunstwerk: het kunstwerk dat nader is aangeduid in de verkoopbon of offerte.
1.2 De Kunstenaar: de maker van het ten verkoop aangeboden kunstwerk.
1.3 De Galerie: de onderneming (We Are Now VOF) die het kunstwerk voor de kunstenaar of voor zichzelf ten verkoop aanbiedt.
1.4 De Koper: de (rechts)persoon die het kunstwerk van of via de galerie koopt. Aspirant kopers worden tevens als ‘koper’ beschouwd.
1.5 De Koopovereenkomst: de overeenkomst, waarvan alle informatie is weergegeven in de verkoopbon, waarbij de koper van of via de galerie het kunstwerk koopt.

//ARTIKEL 02
TOEPASSELIJKE VOORWAARDEN
2.1 Deze Algemene Voorwaarden Kunstwerken – We are Now zijn van toepassing op alle overeenkomsten, opdrachten, aanbiedingen en offertes, aangeboden door, of gesloten met de galerie betreffende de verkoop van een kunstwerk. Van deze voorwaarden kan alleen bij uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst worden afgeweken.
2.2 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen zijn de algemene voorwaarden van de koper niet van toepassing op de verhouding tussen koper en galerie of de daaraan voorafgaande fase.
2.3 Verkopen uit de webshop (www.visit-now.nl) vallen niet onder deze algemene voorwaarden. Kijk daarvoor bij de Algemene Voorwaarden Webshop – We are Now.
2.4 Deze algemene voorwaarden zijn niet van toepassing op de verhuur van kunstwerken. Kijk daarvoor bij de Algemene Voorwaarden Verhuur – We are Now.
2.5 Alle verkopen, voorwaarden en rechten vallen onder het Nederlandse recht.
2.6 Koper ziet af van de 14 dagen bedenktijd. Galerie biedt voldoende mogelijkheden en services om het kunstwerk, alvorens tot koop over te gaan, te inspecteren en zien. Ofwel bij de galerie, ofwel bij de koper thuis. Twijfel na koop of levering biedt geen recht op retourneren of ruil.
2.7 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 680.32.900. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.

//ARTIKEL 03
TOTSTANDKOMING VAN DE KOOPOVEREENKOMST
3.1 Wanneer de koper duidelijk maakt aan de galerie, schriftelijk of mondeling, dat ze het kunstwerk willen kopen is er een totstandkoming van koop.
3.2 De daadwerkelijke totstandkoming van de koopovereenkomst is pas definitief bij het versturen van de verkoopbon en betaling van de factuur.

//ARTIKEL 04
PRIJZEN / KOSTEN
4.1 Tenzij anders vermeld of overeengekomen zijn alle door de galerie genoemde prijzen inclusief BTW en andere overheidsheffingen.
4.2 Een wettelijke verhoging of verlaging van de BTW of andere overheidsheffingen kan steeds in de prijs worden doorberekend.
4.3 Kosten van verzending, in -en uitvoerrechten, kosten van verpakking en verzekering komen ten laste van de koper, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

//ARTIKEL 05
LEVERING
5.1 De galerie en de koper maken na koopovereenkomst afspraak over levering.
a. Levering van het kunstwerk geschiedt  doordat de koper het kunstwerk ophaalt of meeneemt van een door de galerie aangegeven adres. Op de koper rust een afnameplicht. Tenzij de levering geschiedt doordat de galerie het kunstwerk is het kader van de koopovereenkomst aan een vervoerder ten vervoer aanbiedt, of het kunstwerk zelf vervoert.
5.2 Indien het kunstwerk is gekocht tijdens een expositie wordt het kunstwerk geleverd binnen 1 maand ná afloop van de expositie. Indien het kunstwerk zich in voorraad bevindt en niet wordt of zal worden geëxposeerd, kan levering eerder plaatsvinden.
5.3 De leveringstermijn gaat niet eerder in dan nadat de betaling door de galerie geheel is ont-vangen op de door haar in de verkoopbon aan-gewezen wijze.
5.4 Leveringstermijnen zijn nimmer te beschouwen als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
5.5 Levering van het kunstwerk geschiedt doordat de koper het kunstwerk ophaalt of meeneemt van een door de galerie aangegeven adres. Op de koper rust een afnameplicht. Levering geschiedt ook doordat de galerie het kunstwerk is het kader van de koopovereenkomst aan een vervoerder ten vervoer aanbiedt, of het kunstwerk zelf vervoert.
5.6 Het risico van verlies, vernietiging en/of beschadiging van het kunstwerk gaat op de koper over op het moment van levering. Dezelfde risico-overgang vindt plaats op het moment dat de galerie het kunstwerk voor levering gereed heeft en de koper het kunstwerk niet op het afgesproken moment van levering afhaalt of meeneemt. Bij niet-afname van de koper komen tevens alle door de galerie in verband met de aanbieding gemaakte kosten en eventuele verdere gemaakte kosten van vervoer, bewaring, verzekering en opslag voor rekening van de koper. Daarnaast is de koper aansprakelijk voor alle schade die de galerie door niet-afname lijdt.
5.7 Indien de koper de koopprijs wil voldaan bij levering van het kunstwerk kan de galerie hierin faciliteren door een mobiel pinapparaat mee te nemen. Kan of wil de koper de koopprijs niet voldaan bij de levering van het kunstwerk, blijft het kunstwerk bij de galerie. Het risico van verlies, vernietiging en/of beschadiging van het kunstwerk is dan voor de koper, totdat de volledige betaling heeft plaatsgevonden.
5.8 Indien de koper, voordat de volledige koopprijs van het kunstwerk aan de galerie is betaald, het kunstwerk geheel of gedeeltelijk aan derden verpandt of in eigendom tracht over te dragen, is de koper een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd aan de galerie ter grootte van de waarde van het kunstwerk.
5.9 Het risico van verlies, vernietiging en/of beschadiging van kunstwerken die de koper aan de galerie ter bewerking of reparatie afgeeft, blijft bij de koper, tenzij schriftelijk anders wordt bepaald.

//ARTIKEL 06
OVERMACHT
6.1 Indien de galerie door overmacht niet in staat is te voldoen aan enige op haar rustende verplichting jegens de koper, wordt die verplichting gedurende de termijn tijdens welke de overmacht voortduurt, opgeschort. Indien de overmachttoestand zes maanden heeft voortgeduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder enig recht op vergoeding van schade, kosten of interesten.
6.2 Onder “overmacht” valt iedere van de wil van de galeriehouder onafhankelijke omstandigheid, ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien, die de nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert.  Onder overmacht dient in ieder geval te worden begrepen: oorlog of daarop gelijkende situaties, oproer, sabotage, boycot, staking, bezetting, blokkade, ziekte van de galeriehouder, ziekte van eerste graad familie, tekort schieten van transporteurs, natuurrampen, slecht weer, blikseminslag, overstroming, brand, explosie en uitstroming van gevaarlijke stoffen of gassen.
6.3 Indien de koper door overmacht niet in staat is te voldoen aan enige op haar rustende verplichtingen jegens de galerie, wordt de verplichting gedurende één maand opgeschort. Na deze periode is het mogelijk voor beide partijen om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Tenzij eerder schriftelijk is overeengekomen. Zonder enig recht op vergoeding van schade, kosten of interesten.
a. De koper kan het betreffende kunstwerk niet ‘kapen’ na deze periode, galerie is dan vrij om het kunstwerk weer te verkopen. Tenzij de koper aan de koopprijs voldoet.
6.4 Indien de galerie door overmacht niet in staat is te voldoen aan enige op haar rustende verplichting jegens de koper, wordt die verplichting gedurende de termijn tijdens welke de overmacht voortduurt, opgeschort. indien de overmachttoestand zes maanden heeft voortgeduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder enig recht op vergoeding van schade, kosten of interesten.

//ARTIKEL 07
BETALING
7.1 Betaling dient binnen 14 dagen na factuurdatum door de galerie te zijn ontvangen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De galerie is gerechtigd tot het doen van deel-leveringen en het afzonderlijk factureren daarvan.
7.2 Alle betalingen door de koper moeten worden gedaan zonder enige aftrek of schuldvergelijking, tenzij de tegenvordering van de koper op de galerie door de galerie uitdrukkelijk is erkend of in rechte is vastgesteld. De koper heeft niet het recht zijn betalingsverplichting op te schorten.
7.3 Betaling dient binnen 14 dagen na factuur-datum door de galerie te zijn ontvangen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. de galerie is gerechtigd tot het doen van deelleveringen en het afzonderlijk factureren daarvan.
7.4 Blijft de koper na 14 dagen in gebreke, dan ontvangt de koper herinneringen tot de termijn van 30 dagen na factuurdatum. Na het verstrijken van 30 dagen raakt de koper, zonder dat een ingebrekestelling of aanmaning nodig is, in verzuim en is hij over de verschuldigde bedragen vanaf de datum van verzuim een direct opeisbare rente van 2% per maand of per gedeelte daarvan verschuldigd. De galerie mag voorts leveringen opschorten totdat volledige betaling van alle verschuldigde bedragen is ontvangen.

//ARTIKEL 08
ONTBINDING NA NIET BETALING
8.1 Indien na herinneringen en aanmaningen en opleggen van boetes binnen de aangezegde termijn uitblijft, is de galerie bevoegd de overeenkomst naar haar keuze geheel of gedeeltelijk door middel van een schriftelijke verklaring aan de koper te ontbinden, zulks haar recht op schadevergoeding.
8.2 Na ontbinding als gevolg van niet-betaling mag de galerie deze koper in de toekomst contacten, leveringen, overeenkomsten en verkopen van kunstwerken weigeren.

//ARTIKEL 09
ONTBINDING
9.1 Indien de koper niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit de koopovereenkomst mocht voortvloeien, alsmede ingeval van faillissement of (voorlopige) surseance van betaling van de koper, is de koper zonder ingebrekestelling in verzuim en is de galerie gerechtigd zonder rechtelijke tussenkomst:
a. De uitvoering van de koopovereenkomst op te schorten totdat deze verplichting, naar het oordeel van de galerie, voldoende zeker is gesteld; en/of
b. Elk van de koopovereenkomsten die de galerie met de koper heeft gesloten geheel of gedeeltelijk te ontbinden, één en ander onverminderd de overige rechten van de galerie en zonder dat de galerie tot enige schadevergoeding is gehouden.
9.2 In alle, in het vorige lid genoemde, gevallen zijn alle vorderingen van de galerie op de koper onmiddellijk en geheel opeisbaar en is de galerie gerechtigd om de betreffende onbetaald gebleven kunstwerken terug te vorderen. In dat geval zullen de galerie en haar gemachtigde(n) gerechtigd zijn om de gebouwen van de koper te betreden, om de onbetaalde kunstwerken terug in bezit te nemen.

//ARTIKEL 10
GARANTIE
10.1 De koper koopt het kunstwerk in de staat waarin het zich ten tijde van de koop bevindt. De koper dient zich tevoren op de hoogte te stellen van de staat waarin het kunstwerk zich bevindt. Dit kan in de galerie op adres: Zwaanshals 290, 3035 KN Rotterdam, of tijdens levering.
10.2 De galerie heeft persoonlijk contact met alle kunstenaars waarvan werken in de galerie worden verkocht, tenzij anders is vermeld.
a. De galerie geeft een certificaat af waarin staat vermeld dat het betreffende kunstwerk is gekocht bij de galerie. Hierin staat niets vermeld over de echtheid van het kunstwerk.
b. De kunstenaar garandeert naar de galerie dat alle aangeboden kunstwerken van zijn/haar hand zijn en kan in sommige gevallen een eigen certificaat  bijleveren, indien de koper dit wenst.
c. Indien blijkt of is aangetoond dat het kunstwerk in strijd is met de echtheid die beweert wordt door de galerie, heeft de koper uitsluitend recht op restitutie van de voor het kunstwerk betaalde koopprijs – zonder enige vergoeding voor eventueel gederfde rente of anderszins – tegen gelijktijdige teruggave van het kunstwerk aan de galerie, mits de koper het kunstwerk teruggeeft in dezelfde staat als waar het zich ten tijde van levering van het kunstwerk bevond. Door restitutie van de koopprijs zal de galerie jegens de koper terzake van zijn verplichtingen volledig zijn gekweten. Indien de koper het kunstwerk niet kan teruggeven in dezelfde staat als waarin het zich ten tijde van de levering bevond, vervallen de aanspraken van de koper en is de galerie niet tot restitutie gehouden.
10.3 De galerie garandeert bij levering een schadevrij en compleet kunstwerk. Galerie is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor:
a. Schade door koper of een derde op het kunstwerk. Van een dergelijke aansprakelijkheid van de koper is in ieder geval sprake bij onjuiste of onoordeelkundige behandeling van het kunstwerk door de koper of door derden.
b. Buiten garant, aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid van de galerie valt: schade ontstaan door, of voortvloeiend uit, een gebrek aan de omlijsting of tijdens het ophangen van het kunstwerk.
c. Buiten garant, aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid van de galerie valt: schade aan het interieur tijdens de levering van het kunstwerk.
d. Galerie is niet verantwoordelijk voor het ophangen of monteren van het kunstwerk.
10.4. Eventuele klachten omtrent non-conformiteit van het kunstwerk dienen op straffe van verval van rechten binnen één maand na afname of na het ontstaan van de schade schriftelijk aan de galerie bekend te worden gemaakt.
10.5 Indien tijdig, correct en overeenkomstig en met inachtneming van alle bepalingen van de artikelen 10 en 12 is gereclameerd, zijn de daaruit voor de galerie voortvloeiende verplichtingen de volgende:
a. Indien naar het redelijke oordeel van de galerie genoegzaam is aangetoond dat het kunstwerk is beschadigd en dat de galerie daarvoor aansprakelijk is (zie 10.3), zal de galerie de keus hebben:
– Het beschadigde kunstwerk kosteloos nieuw te leveren tegen retournering van het beschadigde werk;
– Het betreffende kunstwerk te repareren; De kopers een in onderling overleg vast te stellen korting op de koopprijs te verlenen.

//ARTIKEL 11
AUTEURSRECHT
11.1 Het auteursrecht op het kunstwerk behoort bij de kunstenaar. Het auteursrecht op de catalogus, brochures en dergelijke behoort bij de galerie. Het auteursrecht wordt zowel door de kunstenaar als door de galerie uitdrukkelijk voorbehouden.
11.2 Het is de koper enkel toegestaan het door hem gekochte kunstwerk te verveelvoudigen of te openbaren met de schriftelijke toestemming en vermelding van galerie en kunstenaar.

//ARTIKEL 12
VERVALTERMIJN
12.1 Voorzover in deze voorwaarde niet anders wordt bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de koper met betrekking tot de koop en verkoop van het kunstwerk jegens de verkoper in ieder geval een half jaar nadat de koopovereenkomst tot stand is gekomen.
12.2 Rechten en bevoegdheden die voor de koper uit de koopovereenkomst met de galerie voortvloeien zijn niet overdraagbaar.

IN HOUSE PRODUCTION

//ARTIKEL 01`
ALGEMEEN
1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder opdrachtgever: degene die aan ‘We are Now’ werkzaamheden opdraagt, en/of ‘We are Now’ verzoekt een offerte uit te brengen.
1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer gesloten overeenkomsten. Indien partijen van enige bepaling van deze voorwaarden wenst af te wijken, dient zulks schriftelijk te worden vastgelegd.
1.3 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 680.32.900. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.

//ARTIKEL 02
OVEREENKOMST, OFFERTE EN BEVESTIGING
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn, met uitsluiting van inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever, van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer gesloten overeenkomsten.
2.2 Offertes zijn vrijblijvend en zijn 1 maand geldig. Prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de werk-zaamheden. Prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege. Genoemde tarieven en aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
2.3 Opdrachten dienen door de opdrachtgever schriftelijk te worden bevestigd. Indien de opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt dat de opdrachtnemer een aanvang met het uitvoeren van de opdracht maakt, dan zal de inhoud van de offerte als overeengekomen gelden. Nadere mondelinge afspraken en bedingen binden de opdrachtnemer eerst nadat deze schriftelijk (of via mail) door de opdrachtnemer zijn bevestigd.
2.4 Wanneer de opdrachtgever eenzelfde opdracht tegelijkertijd aan anderen dan deze opdrachtnemer wenst te verstrekken of de opdracht reeds eerder aan een ander heeft verstrekt, dient hij de opdrachtnemer, onder vermelding van de namen van deze anderen, hiervan op de hoogte te stellen.

//ARTIKEL 03
DE UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST
3.1 De opdrachtnemer zal zich inspannen de opdracht zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren, de belangen van de opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de opdrachtgever bruikbaar resultaat. Voor zover noodzakelijk zal de opdrachtnemer de opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden.
3.2 De opdrachtgever is gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering door de opdracht-nemer mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door het tijdig (laten) aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens of materialen.
3.3 Een door de opdrachtnemer opgegeven termijn voor het volbrengen van het ontwerp heeft een indicatieve strekking, tenzij uit de aard of de inhoud van de overeenkomst anders blijkt. De opdrachtgever dient de opdrachtnemer in het geval van overschrijding van de opgegeven termijn schriftelijk in gebreke te stellen.
3.4 Tenzij anders is overeengekomen behoren het uitvoeren van tests, het aanvragen van vergunningen en het beoordelen of instructies van de opdrachtgever voldoen aan wettelijke of  kwaliteitsnormen, niet tot de opdracht van de opdrachtnemer.
3.5 Alvorens tot productie, verveelvoudiging of openbaarmaking wordt overgegaan dienen partijen elkaar in de gelegenheid te stellen de laatste modellen, prototypes of proeven van het ontwerp te controleren en goed te keuren. Indien de opdrachtnemer, al dan niet in naam van de opdrachtgever, opdrachten of aanwijzingen aan productiebedrijven of andere derden zal geven, dan dient de opdrachtgever op verzoek van de opdrachtnemer zijn hierboven genoemde goedkeuring schriftelijk te bevestigen.
3.6 Klachten dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen tien werkdagen na afronding van de opdracht, schriftelijk aan de opdrachtnemer te worden meegedeeld, bij gebreke waarvan de opdrachtgever wordt geacht het resultaat van de opdracht volledig te hebben aanvaard.

//ARTIKEL 04
INSCHAKELEN VAN DERDEN
4.1 Tenzij anders overeengekomen, worden opdrachten aan derden, in het kader van de totstandkoming van het ontwerp, door of namens de opdrachtgever verstrekt. Op verzoek van de opdrachtgever kan de opdrachtnemer, voor rekening en risico van de opdrachtgever, als gemachtigde optreden. Partijen kunnen hiervoor een nader overeen te komen vergoeding afspreken.
4.2 Indien de opdrachtnemer op verzoek van de opdrachtgever een begroting voor kosten van derden opstelt, dan zal deze begroting slechts een indicatieve strekking hebben. Desgewenst kan de opdrachtnemer namens de opdrachtgever offertes aanvragen.
4.3 Indien bij de uitvoering van de opdracht de opdrachtnemer volgens uitdrukkelijke afspraak voor eigen rekening en risico goederen of diensten van derden betrekt, waarna deze goederen of diensten worden doorgegeven aan de opdrachtgever, dan zullen de bepalingen uit de algemene voorwaarden van de toeleverancier met betrekking tot de kwaliteit, kwantiteit, hoedanigheid en levering
van deze goederen of diensten ook gelden jegens de opdrachtgever.

//ARTIKEL 05
INTELLECTUELE EIGENDOM EN EIGENDOMSRECHTEN
5.1 Tenzij anders overeengekomen, komen alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom -waaronder het octrooirecht, het modelrecht en het auteursrecht- toe aan de opdrachtnemer. Voorzover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, is uitsluitend de opdrachtnemer daartoe bevoegd.
5.2 Tenzij anders overeengekomen, behoort niet tot de opdracht voor opdrachtnemer: het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van rechten, waaronder octrooirechten, merkrechten, tekening- of modelrechten, auteursrechten of portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de opdrachtgever.
5.3 Tenzij het werk er zich niet voor leent, is de opdrachtnemer te allen tijde gerechtigd om zijn/haar naam op of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen en is het de opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming het werk zonder vermelding van de naam van de opdrachtnemer openbaar te maken of te verveelvoudigen.
5.4 Tenzij anders overeengekomen, blijven de in het kader van de opdracht door de opdrachtnemer tot  stand gebrachte werktekeningen, illustraties,  prototypes, maquettes, mallen, ontwerpen, ontwerpschetsen, films en andere materialen of (elektronische) bestanden, eigendom van de opdrachtnemer, ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld.
5.5 Na het voltooien van de opdracht hebben noch de opdrachtgever noch de opdrachtnemer jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens.

//ARTIKEL 06
GEBRUIK EN LICENTIE
6.1 Wanneer de opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met de opdrachtnemer, verkrijgt hij een exclusieve licentie tot het gebruik van het ontwerp voorzover dit betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging overeenkomstig de bij de opdracht overeengekomen bestemming. Zijn er over de bestemming geen afspraken gemaakt, dan blijft de licentieverlening beperkt tot dat gebruik van het ontwerp, waarvoor op het moment van het verstrekken van de opdracht vaststaande voornemens bestonden. Deze voornemens dienen aantoonbaar voor het sluiten van de overeenkomst aan de opdrachtnemer bekend te zijn gemaakt.
6.2 De opdrachtgever is zonder de schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer niet gerechtigd het ontwerp ruimer of op andere wijze te (laten) gebruiken dan is overeengekomen. In geval van niet overeengekomen ruimer of ander gebruik, hieronder ook begrepen wijziging, verminking of aantasting van het voorlopige of definitieve ontwerp, heeft de opdrachtnemer recht op een vergoeding wegens inbreuk op zijn/haar rechten van tenminste drie maal het overeengekomen honorarium, althans een vergoeding die in redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de gepleegde inbreuk, onverminderd het recht van de opdrachtnemer een vergoeding voor de daadwerkelijk geleden schade te vorderen.
6.3 Het is de opdrachtgever niet (langer) toegestaan de ter beschikking gestelde resultaten te gebruiken en elke in het kader van de opdracht aan de opdrachtgever verstrekte licentie komt te vervallen:
a. vanaf het moment dat de opdrachtgever zijn (betalings)verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet (volledig) nakomt of anderszins in gebreke is, tenzij de tekortkoming van de opdrachtgever in het licht van de gehele opdracht van ondergeschikte betekenis is;
b. indien de opdracht, om welke reden dan ook, voortijdig wordt beëindigd, tenzij de gevolgen hiervan in strijd zijn met de redelijkheid en billijkheid.
6.4 De opdrachtnemer heeft met inachtneming van de belangen van de opdrachtgever, de vrijheid om het ontwerp te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotie. En heeft het recht om de opdracht te openbaren, tenzij de opdrachtgever -schriftelijk- anders is overeengekomen.

//ARTIKEL 07
HONORARIUM EN BIJKOMENDE KOSTEN
7.1 Naast het overeengekomen honorarium komen ook de kosten, die de opdrachtnemer voor de uitvoering van de opdracht maakt, voor vergoeding in aanmerking.
7.2 Indien de opdrachtnemer door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen of door een gewijzigde hetzij onjuiste opdracht of briefing genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten, dienen deze werkzaamheden apart te worden gehonoreerd, op basis van de gebruikelijk door de opdrachtnemer gehanteerde honorarium tarieven.
7.3 Indien de honorering op enige wijze afhankelijk is gesteld van feiten of omstandigheden, die moeten blijken uit de administratie van de moeten blijken uit de administratie van de opdrachtgever, heeft de opdrachtnemer na een opgave van de opdrachtgever het recht de administratie van de opdrachtgever door een door de opdrachtnemer te kiezen accountant te laten controleren. Indien de uitkomst van de controle door de accountant meer dan 2% of € 100 afwijkt van de opgave en de afrekening door de opdrachtgever, komen de kosten van deze controle voor rekening van de opdrachtgever.

//ARTIKEL 08
BETALING
8.1 Betalingen dienen plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum. Indien na het verstrijken van deze termijn door de opdrachtnemer nog geen (volledige) betaling is ontvangen, is de opdrachtgever in verzuim en is hij rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente. Alle door de opdrachtnemer gemaakte kosten, zoals proceskosten en buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, daaronder begrepen de kosten voor juridische bijstand, deurwaarders en incassobureaus, gemaakt in verband met te late betalingen, komen ten laste van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 10% van het factuurbedrag met een minimum van € 150 excl. BTW.
8.2 De opdrachtnemer heeft het recht zijn honorarium maandelijks in rekening te brengen voor verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten ten behoeve van de uitvoering van de opdracht.
8.3 De opdrachtgever verricht de aan de opdrachtnemer verschuldigde betalingen zonder korting of verrekening, behoudens verrekening met op de overeenkomst betrekking hebbende verrekenbare voorschotten, die hij aan de opdrachtnemer heeft verstrekt. Opdrachtgever is niet gerechtigd betaling van facturen van reeds verrichte werkzaamheden op te schorten.

//ARTIKEL 09
OPZEGGING EN ONTBINDING VAN DE OVEREENKOMST
9.1 Wanneer de opdrachtgever een overeenkomst opzegt, dient hij, naast een schadevergoeding, het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen.
9.2 Indien de overeenkomst door de opdrachtnemer wordt ontbonden wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door de opdrachtgever, dient de opdrachtgever, naast een schadevergoeding, het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen. Gedragingen van de opdrachtgever op grond waarvan van de opdrachtnemer redelijkerwijs niet meer gevergd kan worden dat de opdracht wordt afgerond, worden in dit verband mede beschouwd als toerekenbare tekortkoming.
9.3 De schadevergoeding bedoeld in de vorige twee leden van dit artikel zal tenminste omvatten de kosten voortvloeiend uit de door de opdrachtnemer op eigen naam voor de vervulling van de opdracht aangegane verbintenissen met derden, alsmede tenminste 30% van het resterende deel van het honorarium dat de opdrachtgever bij volledige vervulling van de opdracht verschuldigd zou zijn.
9.4 Zowel de opdrachtnemer als de opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden in geval van faillissement of (voorlopige) surseance van de andere partij. Ingeval van faillissement van de opdrachtgever heeft de opdrachtnemer het recht het verstrekte gebruiksrecht te beëindigen, tenzij de gevolgen hiervan in strijd met de redelijkheid en billijkheid zijn.
9.5 In geval van ontbinding door de opdrachtgever wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen door de opdrachtnemer zullen de reeds geleverde prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij de opdrachtgever bewijst dat de opdrachtnemer ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen die de opdrachtnemer vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen hij ter uitvoering van de overeenkomst reeds naar behoren heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.
9.6 Wanneer de werkzaamheden van de opdrachtnemer bestaan uit het bij herhaling verrichten van soortgelijke werkzaamheden, dan zal de daarvoor geldende overeenkomst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, gelden voor onbepaalde tijd. Deze overeenkomst kan slechts worden beëindigd door schriftelijke opzegging, met inachtneming van een redelijke opzegtermijn van ten minste 3 maanden.

//ARTIKEL 10
GARANTIES EN VRIJWARINGEN
10.1 De opdrachtnemer garandeert dat het geleverde door of vanwege hem/haar is ontworpen en dat, indien er auteursrecht op het ontwerp rust, hij/zij geldt als maker in de zin van de Auteurswet en als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken.
10.2 De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer of door de opdrachtnemer bij de opdracht ingeschakelde personen voor alle aanspraken van derden voortvloeiend uit de toepassingen of het gebruik van het resultaat van de opdracht.
10.3 De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer voor aanspraken met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.

//ARTIKEL 11
AANSPRAKELIJKHEID
11.1 De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor:
a. fouten of tekortkomingen in het materiaal dat door de opdrachtgever ter hand is gesteld.
b. misverstanden, fouten of tekortkomingen ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen.
c. fouten of tekortkomingen van door of namens de opdrachtgever ingeschakelde derden.
d. gebreken in offertes van toeleveranciers of voor overschrijdingen van prijsopgaven van toeleveranciers.
e. fouten of tekortkomingen in het ontwerp of de tekst/gegevens, indien de opdrachtgever, overeenkomstig het bepaalde in art. 2.5 zijn goedkeuring heeft gegeven, dan wel in de gelegenheid is gesteld een controle uit te voeren en daar geen gebruik van heeft gemaakt.
f. fouten of tekortkomingen in het ontwerp of de tekst/gegevens, indien de opdrachtgever het tot stand brengen of laten uitvoeren van een bepaald(e) model, prototype of proef achterwege heeft gelaten, en deze fouten in een dergelijk(e) model, prototype of proef wel waarneembaar zouden zijn geweest.
11.2 Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor aan hem toerekenbare, directe schade. Onder directe schade wordt enkel verstaan:
a. redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
b. de eventuele redelijke kosten noodzakelijk om de gebrekkige prestatie van de opdrachtnemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden;
c. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Aansprakelijkheid van de opdrachtnemer voor alle overige dan voornoemde schade, zoals indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, verminkte of vergane gegevens of materialen, of schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
11.3 Behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van de opdrachtnemer of de bedrijfsleiding van de opdrachtnemer -ondergeschikten derhalve uitgezonderd-, is de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer voor schade uit hoofde van een overeenkomst of van een jegens de opdrachtgever gepleegde onrechtmatige daad beperkt tot het factuurbedrag dat op het uitgevoerde gedeelte van de opdracht betrekking heeft, verminderd met de door de opdrachtnemer gemaakte kosten voor inschakeling van derden, met dien verstande dat dit bedrag niet hoger zal zijn dan € 45.000 en in ieder geval te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat de verzekeraar in het voorkomend geval aan de opdrachtnemer uitkeert.
11.4 Elke vorm van aansprakelijkheid vervalt door het verloop van drie maanden vanaf het moment dat de opdracht is voltooid.
11.5 De opdrachtgever is gehouden, indien redelijkerwijs mogelijk, kopieën van door hem verstrekte materialen en gegevens onder zich te houden tot de opdracht is vervuld. Indien de opdrachtgever dit nalaat, kan de opdrachtnemer niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die bij het bestaan van deze kopieën niet was opgetreden.

//ARTIKEL 12
OVERIGE BEPALINGEN
12.1 Het is de opdrachtgever niet toegestaan enig recht uit een met de opdrachtnemer gesloten overeenkomst aan derden over te dragen, anders dan bij overdracht van zijn gehele onderneming.
12.2 Partijen zijn gehouden feiten en omstandigheden, die in het kader van de opdracht aan de andere partij ter kennis komen, vertrouwelijk te behandelen. Derden, die bij de uitvoering van de opdracht worden betrokken, zullen ten aanzien van deze feiten en omstandigheden afkomstig van de andere partij aan eenzelfde vertrouwelijke behandeling worden gebonden.
12.3 Op de overeenkomst tussen de opdrachtnemer en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. De rechter tot het kennisnemen van geschillen tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever is de bevoegde rechter in het arrondissement waar de opdrachtnemer is gevestigd, of de volgens de wet bevoegde rechter, dit ter keuze van de opdrachtnemer.

//ARTIKEL 13
WIJZIGINGEN VAN DE VOORWAARDEN
13.1 De opdrachtnemer behoudt het recht deze algemene leveringsvoorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
13.2 Wijzigingen gelden niet ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten.

Downloadable

PDF VERSIES

Geen idee welke reden je zou kunnen hebben om alles helemaal door te lezen, het is allemaal standaard legal stuff. Maar wanneer je dit toch graag wil, is het waarschijnlijk makkelijker om de pdf versies te downloaden en het op je gemak met een bakje koffie door te lezen in plaats van zo recht van de site. Vandaar dat we hiernaast de pdf versies voor je klaar hebben staan. Veel plezier…

ALGEMENE
VOORWAARDEN

WEBSHOP

ALGEMENE
VOORWAARDEN

KUNST

ALGEMENE
VOORWAARDEN

I.H.P.